Rekrutacja

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • nauka trwa trzy lata
 • ukończenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w wybranym kierunku kształcenia, np. fryzjer, sprzedawca, kucharz, kelner, elektromechanik samochodów osobowych itp. 
 • wykształcenie teoretyczne zdobywasz w szkole, a praktyczne w zakładach pracy na terenie gminy i poza nią, u wybranych pracodawców
 • tytuł technika można zdobyć po uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji zawodowych

ZASADY REKRUTACJI

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
  języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych,
  języka nowożytnego na poziomie podstawowym wynik mnoży się przez 0,2.
 2. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z: języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii
  (klasa ekonomiczna), informatyki (klasa informatyczna) przeliczamy w następujący sposób:

 

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

 3. Za świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, dodatkowe punkty będą naliczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017r. (DU z dnia 20 marca 2017r poz. 586.) 

Od 22 maja do 19 czerwca 2017, do godz. 15:00 należy złożyć

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 podpisane zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie

Do 27 czerwca 2017 roku, do godz. 15:00 należy złożyć:

 • świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym
 • zaświadczenia o uczestnictwie w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wolontariacie

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
do 17 lipca 2017 roku, do godz. 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 24 lipca 2017 r., do godz. 15:00

Pliki do poprania:

Podanie do szkoły

Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu