Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2017/18

1. Składanie podań o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22.05.2017
do 19.06.2017
do godz.15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23.06.2017
do
27.06.2017
do
godz.15.00
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do liceum w Czernikowie. do 17.07.2017
do godz.12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w liceum. Złożenie oryginałów dokumentów. 24.07.2017
do godz.15.00

 

 Kierunki kształcenia

 

Klasa matematyczno – przyrodnicza- rozszerzone przedmioty – matematyka, geografia, język angielski

Klasa kulturowo – medialna (humanistyczna) – rozszerzone przedmioty – język polski, język angielski, geografia

Klasa mundurowa o profilu pożarniczym - rozszorzone przedmioty: fizyka, matematyka, język angielski oraz jako przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo

 

 

Zasady rekruatacji

 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego stosujemy zasady:
1. Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych

wynik mnożymy przez 0,2

2. Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08
b) języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12

 

 

 

 dla kierunku kulturowo-medialnego

      Przedmiot      

Ocena

cel

bdb

db

dst

dop

Język polski

20 pk

16 pkt 12 pkt 8 pkt 2 pkt

Język obcy

20 pk

16 pkt 12 pkt 8 pkt

2 pkt

Historia

20 pk

16 pkt 12 pkt 8 pkt

2 pkt

Plastyka

20 pk

16 pkt 12 pkt 8 pkt

2pkt

 

dla kierunku pożarniczym i matematycznym

       Przedmiot      

Ocena

cel

bdb

db

dst

dop

Język polski

20 pkt

16 pkt

12 pkt

8 pkt

2 pkt

Język obcy

20 pkt

16 pkt

12 pkt

8 pkt

2 pkt

Matematyka

20 pkt

16 pkt

12 pkt

8 pkt

2 pkt

Biologia

20 pkt

16 pkt

12 pkt

8 pkt

2 pkt

 

 

3. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, dodatkowe punkty będą naliczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017r. (DU z dnia 20 marca 2017r poz. 586.)
 

 

 

Pliki do pobrania: