Rekrutacja

BRAK REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Rekrutacja do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Czernikowie

Ważne informacje:
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

  • z urzędu- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
    (tj. teren administracyjny Gminy Czernikowo),
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

 

Terminy  postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

1. Składanie podań o przyjęcie do gimnazjum w Czernikowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 11.05.2016
do 10.06.2016
do godz.15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.

od 24.06.2016
do
28.06.2016
do godz.15.00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum w Czernikowie do
15.07.2016

do godz.2.00

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
- karta medyczna ucznia
-dla kandydatów spoza obwodu podanie o przyjęcie do gimnazjum

 

Profile klas gimnazjum tworzonych w roku szkolnym 2016/2017

 

Profil

klasy

Przedmioty realizowane
ze zwiększoną liczbą godzin

Oceniane w czasie rekrutacji

MATEMATYCZNA

matematyka

matematyka

JĘZYKOWA

j. angielski,
j. niemiecki

j. angielski

SPORTOWA

Wychowanie fizyczne

w-f + (test sprawnościowy)

NIEPROFILOWANA

Ilość godzin zgodna z ramowym programem nauczania

matematyka,
j. angielski, historia

 

 

Profil zostanie utworzony przy min. 20 kandydatach.

 

Pliki do pobrania: